1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.candler.sk (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Pojmom predávajúci sa označuje obchodná spoločnosť Framegroup s.r.o., so sídlom na adrese Športovcov 1445/6, 054 01 Levoča, IČO: 50016636, DIČ: 2120151748, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v oddieli Sro vo vložke č. 38104/V (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).
Pojmom kupujúci sa označuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
Pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa“) označuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) označuje osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Pojmom tovar sa označujú výrobky nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.candler.sk

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.candler.sk správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na adresu candler.sk@gmail.com Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí vrátane telefonického kontaktu.

Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu candler@gmail.comoup.sk sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
Objednávka (alebo jej časť) potvrdená predávajúcim je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim sa medzi zmluvnými stranami uzatvára kúpna zmluva. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

3. Storno objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky alebo jej časti, ak
a) nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr. z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúceho, nedostupného e-mailu);

b) kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky;

c) sa tovar sa nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho, aby sa s nim dohodol o ďalšom postupe. V prípade, že už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote 15 kalendárnych dní.

4. Kúpna cena tovaru

Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien.
Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok.
Zvýhodnené ceny tovarov sú na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom „ZĽAVA“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas plynutia lehoty uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.
Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.

5. Poštovné a balné

Predávajúci si neúčtuje balné.

Cenu dodania tovaru nájdete na: https://candler.sk/doprava.

6. Podmienky a možnosti platby za tovar

Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá. Využiť môže platbu prevodom na účet alebo dobierkou.
V prípade, že si kupujúci zvolí platbu prevodom na účet a cena za objednaný tovar nebude uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť, alebo odmietnuť dodanie tovaru do doby, kedy bude cena uhradená v plnej výške.

7. Dodacie podmienky

Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.
Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý je v čase objednania vypredaný, predávajúci má právo predĺžiť dobu dodania, o čom kupujúceho informuje; ak sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci bezodkladne oznámi túto skutočnosť kupujúceho a zároveň je predávajúci povinný do 14 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa do systému.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke.
Dodanie tovaru na území členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, sa realizuje výhradne po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho s cenou za poštovné a prípadných ďalších dodacích podmienok.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.
Ak sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov spôsobených kupujúcim (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.
Informácie o cenách a spôsobe dopravy sú bližšie uvedené na: www.candler.sk.

8. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho spotrebiteľa je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov.
Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší.
Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu kupujúci vráti tovar.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale (vrátane príbalového letáku) spolu s faktúrou.
V prípade, že predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá kupujúcemu aj vecné dary, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté vecné dary.

9. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.candler.sk.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)
Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného oznámenia a jeho odoslaním spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o kúpe na adresu predávajúceho: Framegroup s.r.o., Športovcov 1445/6, 054 01 Levoča. (Stiahnuť formulár)
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne používať.
V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Na tento účel nás môžete kontaktovať na e-maile: candler.sk@gmail.com.
V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu.
Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci pri plnení svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim, spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho a/alebo dotknutej osoby na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý mu dotknutá osoba udelila na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.candler.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.candler.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách, akciových ponukách, organizovaní súťaží predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme marketing a súťaže. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, ktoré doručí buď do sídla predávajúceho alebo na email: candler.sk@gmail.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby.
Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté na účely dodania tovaru.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 9. 2020.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
POBOX 49A
080 01 Prešov
tel. č. 051/772 15 97